ERP Плексис, най-“категоричната” система ERP за готово облекло.

Защо ERP Плексис?

Общия икономически ръст на фирмите в сферата на облеклото, големият обем на информацията и скоростта, с която тя се предава, направи автоматизацията необходима за наблюдението на търговската, финансовата и производствената дейност.

За кого е предназначен?

Продуктът ERP Plexis е предназначен за малки, средни и големи фирми в областта на облеклото. Голямата способност за параметриране, характерна за приложението, позволява успешното му инсталиране и оптимална работа в различни по ръст фирми за облекло.

Управление на бизнеса

Един модерен инструмент за проследяване на всичките ви бизнес операции в лесна за работа и удобна за потребителя среда.

Основните функции на управлението на бизнеса са:

 • Клиенти-Доставчици
 • Управление складова наличност готови облекла
 • Покупки – Поръчки за покупки
 • Продажби – Поръчки за продажби
 • Продажби на дребно
 • Каса
 • Ценни книжа
 • Преносими терминали / Баркодове
 • Доклади
 • Финансово архивиране
За кого е предназначен?

Управлението на бизнеса е предназначен за отделите търговия, маркетинг и продажби.

Управление на финансите

Целта на финансовото управление е достоверното и в реално време наблюдение на сделките на дружеството ви по отношение на търговската и производствената ви дейност.

Чрез финансовото управление имате възможност за достъп до:

 • Главна книга
 • Аналитично счетоводно отчитане
 • Intrastat
 • Фиксирани суми
 • ТРЗ
 • ДДС
 • Оправдателни
 • ТРЗ
 • Фиксирани суми
 • Инфраструктура
 • Доклади
 • Финансово наблюдение
За кого е предназначен?

Това е разделът на ERP Плексис, създаден за нуждите на финансовите дирекции и счетоводствата.

Управление на производството

Чрез управление на производството имате пълен контрол над всеки етап от производството на облеклото.

Основните функции на приложението са:

 • Управление на мостри – Спецификации
 • Технически спецификации – Остойностяване
 • Завеждане на поръчките
 • Планиране – контрол на доставките
 • Изпълнение на поръчките
 • Преостойностяване – преразпределяне на разходите
 • Доклади
 • Остойностяване на производството
 • Въвеждане на Опаковъчен лист/Фактури
 • Управление на складовете
 • Организация контрола на производството
 • Поръчки
 • Мостри – Спецификации
За кого е предназначен?

Предназначен е за отдел производство с цел намаляване на разходите и постигане на максимална скорост на процедурите.

Преимущества на ERP Плексис

Според оценката на продукта ERP Плексис, дадени от клиентите ни, ползите от прилагането му са както оперативни, така и стратегически.

На оперативно ниво:
 • Пълна автоматизация на процесите
 • Оптимизиране на веригата за доставки
 • Електронно архивиране на вашите данни и бързо изготвяне на доклади
 • Повишаване производителността на вашия персонал
 • Скорост при ежедневните задачи
 • Намаляване на оперативните разходи
На стратегическо ниво:
 • Организирано изобразяване на статистическите отчети въз основа на вашите нужди
 • Прогнози стойност-печалби
 • Пълен мониторинг на ефективността на всеки отдел от фирмата ви
 • Надеждно информиране в реално време
 • Откриване на нови възможности
 • Прогнозиране на евентуални проблеми и кризи
 • Ефективен информационен поток в дружеството